Székely(földi)ek pályája


  • Születés-Tanulás-Lakhely-Munka

Bevezetés


Ez a bejegyzés az I. SZÉKELYDATA adatvizualizációs pályázatra benyújtott munkám összegzése, mely során új fény alá helyezem a Hol vagytok székely(földi)ek? – a teljes diaszpóra! blogbejegyzés alapjául szolgáló Facebook -bányászatból kinyert adatokat , mely 49220 Facebook profil publikus adatait tartalmazza. Ezúttal a hangsúlyt a Székely(földi) emberek életpályájára fektetjük, születési helyüktől, tanulmányaikon át egészen a szakmájukig, lakhelyükig.


Fontos kiemelni, hogy a Facebook-on megosztott publikus adatok sok esetben nem tükrözik a valóságot, éppen ezért a következő adatelemzés csupán a bányászott adatokra vonatkozik, és semmiképp sem kell szó szerint értelmezni a valódi helyzetre. Ettől függetlenül ugyanakkor érdekes betekintést nyerhetünk az adatokba, és levonhatunk pár következtetést logikusan végiggondolva a rendelkezésünkre álló információkat.


Születési hely és tanulmányok kapcsolata


Elsőként a születési hely és a választott tanulmányok közötti kapcsolatot fogjuk feltérképezni. Mivel a 49220 profilból sok esetben nem áll rendelkezésünkre információ az egyes személyek tanulmányairól, vagy éppen hibás/értelmezhetetlen a bányászott adat, előbb ki kell szűrnünk a számunkra megfelelőeket. A szűrés után 3404 felhasználóprofil maradt. Semmiképp sem meglepő, hogy a születési helyünk jelentős mértékben befolyásolja, hogy milyen tanulmányi területet választunk. A következő két oszlopdiagram pontosan ezt ábrázolja. Az első oszlopdiagramon számszerint figyelhetjük meg az egyes tanulmányi területek eloszlását születési helyenként. A második diagramon a százalékos eloszlást tekinthetjük meg. Tipp: egy/kettő kattintással a jelmagyarázatban található kategóriákra tovább felfedezhető a grafikon.


Az első dolog amit észrevehetünk, hogy az összegyűjtött adatok mennyisége nagyjából arányos az adott városok lakosságával, Kovásznát kivéve. A városok többsége esetén a lakosság 0.1-1.1%-a felelt meg a szűrés után, Kovászna esetén ez 3.6% (népességi adatok a 2011-es romániai népszámlálás alapján). A tanulmányok eloszlását születési hely szerint könnyebb leolvasni a következő diagramról, melyen százalékokban fejezzük ki az egyes tanulmányi területeket választó emberek számát.


Észrevehető, hogy a kisebb városok (Parajd, Szentegyházasfalu, Barót, Székelykeresztúr, Szováta) esetén népszerűbbek az alkalmazott tudományok, a szakképzés (6-20%). További érdekesség, hogy legnagyobb mértékben egészségügyi képzésben a marosvásárhelyen született emberek vesznek részt (18%), ez magyarázható azzal, hogy ott található a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem. A városok közül szinte az összes esetén népszerűnek számít a társadalomtudományok, a mérnöki/technológia, a matematika/informatika és a pénzügy/management képzés is. Az alábbi hőtérképen további információkat lehet leolvasni arról, hogy az egyes születési helyek hogyan befolyásolják a Székely(földi) emberek választását tanulmányaikat illetően.
Lakhely és tanulmányok kapcsolata


Most lássuk a profilokon feltűntetett lakhelyek és a tanulmányi területek közti összefüggéseket! Hasonlóan a tanulmányokhoz a 49220 profilból sok esetben nem áll rendelkezésünkre információ az egyes személyek lakhelyéről, vagy éppen hibás/értelmezhetetlen a bányászott adat, ezért előbb ki kell szűrnünk a számunkra megfelelőeket, ezúttal mind a lakhely, mind a tanulmányok szempontjából. A szűrés után 2334 felhasználóprofil marad. Hasonlóan az eddigiekhez, két oszlopdiagramot vizsgálhatunk meg.


Az első fontos észrevétel, hogy az adatok nagy része Kolozsváron, illetve Marosvásárhelyen élő emberekhez tartozik. Ebből arra következtethetünk, hogy ezekbe a városokba költöznek leginkább a Székely(földi)ek, illetve itt laknak a legtöbben közülünk. Viszonylag több adat tartozik továbbá a Sepsiszentgyörgyön-, Rómában-, Budapesten- és Székelyudvarhelyen-, valamint Csíkszeredában lakókhoz. A tanulmányok eloszlása lakhely szerint könnyebben leolvasható a következő két diagramról, melyek közül az elsőn százalékos eloszlásban fejezzük ki a választott tanulmányokat, a másodikon pedig egy hőtérkép formájában szemléltetjük az adatokat, a korábbi hőtérkép mintájára.


Ebben az esetben is észrevehető, hogy a kisebb népességű városokban elterjedtebb a szakképzés, míg a legnépszerűbb tanulmányi területeket továbbra is a társadalomtudományok, a pénzügy/management, matematika/informatika, mérnöki/technológia alkotják. Lakhely szerint is Marosvásárhely jelenti az egészségügyi képzésben résztvevő Székely(földi)ek "fellegvárát" (32%), melyet követ Segesvár (14%), Róma (13%), Csíkszereda (13%), valamint Székelyudvarhely (12%). Mérnöki/technológia képzésben részt vevő emberek százalékát tekintve Brassó kiemelkedő (38%). A társadalomtudományok tekintetében Barót (35%) és Sepsiszentgyörgy (33%) magaslik ki a települések közül.


Születési hely és szakterület kapcsolata


Ugyancsak szűrésnek vesszük alá az adatokat szakterület szerint, ebben az esetben a 49220 profilból 6940 marad. Várható, hogy választott szakterületünk is függjön közvetett módon a születési helyünktől, hiszen függ a tanulmányainktól is, amiről pedig beláttuk, hogy befolyásolva van születési helyünk által. Ahogyan már megszokhattuk, két oszlopdiagram következik, melyet egy hőtérkép követ.


Az adatok mennyisége ebben az esetben is arányos az adott települések népességével. Jelen esetben a városok népességeinek 0.6-3.3%-át teszik ki a szűrt adatok. Most is kivételt képez Kovászna, ahol ez 7.1%-ot ér el. Nézzük ismét a normalizált oszlopdiagrammot a szakterületek eloszlásának vizsgálatának érdekében.


A diagram alapján könnyen észrevehető, hogy a legritkábban választott szakterületek a következők a Székely(földi)ek esetében: önkéntes, közalkalmazott, jogi alkalmazott, egyházban való tevékenység, valamint a fodrász/kozmetikus. Ezek a kategóriák együttesen egyik város esetén sem érik el a 9%-ot. Ezzel szemben a leggyakrabban választott szakterületek a következők: tulajdonos/manager (~20%), oktatás (~13%), egészségügy (~10%). Ahogyan a tanulmányi területeknél is észrevehető volt, nagyobb a szakmunkások gyakorisága a kisebb településeken, mint a nagyobb városok esetén, ahol viszont elterjedtebbek a tulajdonosok/managerek. Érdekesség továbbá, hogy a vendéglátásban a szovátai születésüek 16%-a dolgozik, valószínüleg a város turisztikai jellege miatt. A következő hőtérképről további érdekes információkat lehet megtudni ezzel kapcsolatban.


Lakhely és szakterület kapcsolata


A következőben szűrésnek vettük alá az adatokat lakhely és szakterület szerint, ebben az esetben a 49220 profilból 5102 maradt. Ezeket a következő három diagramon fogjuk bemutatni és elemezni.


Az adatok mennyiségbeli eloszlása hasonlít a korábban tanulmányok-lakhely közötti kapcsolat feltárása közben bemutatott adatok eloszlásához. A legtöbb adat ismét a Kolozsváron-, Marosvásárhelyen-, Sepsiszentgyörgyön-, illetve Romában élő felhasználóktól származik. Az egyes szakterületek százalékbeli eloszlását a következő diagram alapján pontosabban feltárhatjuk.


A legelső dolog, amivel szembesülünk az, hogy a Londonban élők 55%-a vendéglátásban, vagy manager/tulajdonosként dolgozik, miközben a többi város esetén ez körülbelül 30% körül van. További érdekesség, hogy lakhely szerint csoportosítva már nem Marosvásárhely van az élen egészségügyben dolgozok arányát illetően, hiszen a vezetést átvette Arad, 33%-al, Marosvásárhely 24%-ához képest, ez azonban nem igaz, ha a konkrét számokat vesszük figyelembe, hiszen Arad esetén 9, míg Marosvásárhely esetén 158 egészségügyben dolgozó szakembert jelent. Ugyanilyen becsapós, ha az informatika szakterületet vesszük figyelembe, hiszen Nagyszebenben lakók 17%-a (szinte minden hatodik ember) informatikával foglalkozik, míg ez Kolozsvár esetén csupán 11%. Ugyanakkor, ha ismét a számokat figyeljük meg, akkor az adatok alapján Nagyszeben esetén ez 4 informatikust jelent, szemben a 121 kolozsvári informatikussal. Ez a furcsaság abból származik, hogy tulajdonképpen nem az aradi orvosokat, vagy a nagyszebeni informatikusokat tartalmazza az adatbázis, hanem a Székely(földi), Aradon élő orvosokat, illetve nagyszebeni informatikusokat. Így fontos megjegyezni, hogy valójában nem feltétlenül az adott városok szakterület szerinti eloszlását jelképezi a grafikon, hiszen csupán a populáció egy kisebb részét térképezi fel, konkrétabban a Székely(földi)eket. Abban az esetben mutat legtöbb esetben helyes eloszlást, ha a Székely(földi)ek megfelelően nagy részét képezik az adott város populációjának, mint például Csíkszereda, Székelyudvarhely, Kolozsvár, Marosvásárhely, stb. . A következő hőtérképről további információk leolvashatóak.


Tanulmányok és szakterület kapcsolata


Végül, de nem utolsó sorban a legegyértelműbb összefüggést vizsgáljuk, a tanulmányok és a választott szakterület kapcsolatát. Előbb azonban ismét szűrűnk, ez esetben a 49220 profilból 1095 marad.


Mindhárom diagram jól mutatja, hogy a tanulmányaink szoros összefüggésben vannak azzal, hogy később milyen szakmát választunk. Például nagyon jól kivehető, hogy aki valamilyen oktatással foglalkozó tanulmányt folytatott, az legnagyobb valószínűséggel oktatással fog foglalkozni (58%), ugyanez érvényes az egészségügyre (57%), a humán tárgyakra (oktatás - 43%), managementre (31%), művészetekre (26%), stb. .


Az alábbi hőtérkép további hasznos információkat nyújt arról, hogy adott területen levő tanulmányok elvégzése után milyen szakmákat választottak a Székely(földi)ek.


Összegzés


A fenti rövid adatelemzés és vizualizáció az első ilyen jellegű munkám és reményeim szerint nem az utolsó. Bízom benne, hogy hasznos információkkal szolgált, és ezúton is szeretném megköszönni a figyelmet! Viszlát a következő projektig!

Adatok + kód:


A projekt során az I. SZÉKELYDATA adatvizualizációs pályázat keretén belül közzétett adatokat dolgoztam fel ezzel a Jupyter munkafüzettel. A feldolgozott adatokat plotly.js segítségével jelenítettem meg ezen a weboldalon. A projekt GitHub oldala ezen a linken elérhető. A vizualizáció, egy részletesebb beszámoló és egyben vendégbejegyzés megjelent a Székelydata weboldalán, és ezen a linken elérhető.